• جهاد فی سبیل الله

  جهــــاد فی  سبیل الله  نـــمودی

  شکایت از هـمه هر جا نمودی

  خـــدا هم شرمش از کار تو آمد

  چو سجده سوی امریکا نمودی

  شهید راه آزادی

  اگــــر دست  خدا  جان کار میکرد

  جهــــان را واژگون صد بار میکرد

  شهـــید  راه  ازادی  شــــدم  چون

  چرا « یانکی» به من ادرار میکرد

  برار

  یکی میــگه  که ما  از  قنـــدهاریم

  دیگـــر میگه که ما اهــــل مزاریم

  نمیگوین  اگـــــر هستیم  مسلمان!

  برای همـــدیگر مــــثل…. براریم

  برادر

  بـــــرادر با بــــرادر …جــــنگ داره

  یکی تـــوپ و یکــی تفـــــنگ  داره

  نمــــیداند  کسی  در  این  مــــــیانه

  کی قلب از گوشت کی از سنگ داره

  فصل ناب یاسین

  یکی میگـــفت از دنیا و از دین

  یکی دیگر ز شهر چین ماچین

  بگوش یک شهـــید راه مردم

  خدا میخواند فصل ناب یاسین

  من و تو

  یکی من میشود آن دیگرش  او

  یکی دیگر بود گم بین این  دو

  مـــن و تو از تبار عاشقــانیـم

  اشارت کن مرا با چشم و ابرو

  بیداد

  سحـــر آه کسی بیــداد  میکرد

  ز جور یک ستم  فریاد میکرد

  لب شیرین و کام گرم خسرو

  شکایت تیشۀ  فرهـــاد میکرد

  طالب

  خدا میــبود اگـــــر همراه طالب

  به  بنیاد  شرر میگـــشت غالب

  خطیب شر و کشتار است و دارد

  به  نام  دین  اسـلامش مــطا لب

  نعمت الله ترکانی

  12 جنوری 2012

پیوندها