• تا کی به  شب و نام  سیاهی شوم صبور؟!

  با این صدای وحشت و اینگونه شر و شور

  تاریکی مُــداوم  از این  خـــانه  دل نکند

  گویی اسیـــر گشته در آن خوشه های نور

  در کـــــوچه های غمــزدۀ  ما کسی نماند

  غیر از دو تا پرنده ای معیوب کر و کور

  آن یک خفاش و آن دیگرش شبپرک بود

  با روز و آفــتاب  ندارند  ســـر  ســرور

  نام  ستاره  گـــشته  اساطیــر   قرن  ما

  ماهتاب هـــم اسیر شده  در مـــــدار دور

  اینجاست مرگ وحشت واوهام بی حساب

  پیر و جوان  و کودک ما  لقمه های گور

  اینجا  بهـــار و سبزه  و گل  سر نمیزند

  خیل مـــلخ  هجوم بر آورده است وفـور

  اینجا  کسی  بدرد  کسی غم  نمی خورد

  هر کس به نام قوم و نژادش کند غرور

  اینجا شنیده ام که  پسر بی مـروت است

  از نعش مــادر و پدر اش میکشد قصور

  ***

  ما  از  تمام  نام  و نشان  دل  بریده  ایم

  دل بسته ایم به جنگ ، جدال به زر و زور

  نعمت الله ترکانی

  7 حمل 1392 خورشیدی

 • کسی از  زخم  هایم   مرهم  ناجــور  میسازد

  کسی هم  درد  را  از  زخم  هایم دور میسازد

  یکی  در راه  من  بی  مدعایی  آب  می  پاشد

  یکی هم  بهر  دفن ام  هر کجایی  گور میسازد

  دو تا  آدم با هم ــ در نبرد  هیچ  و  پوچ  هستند

  دو تا شیطان… به  قلبم  زخمۀ  ناسور میسازد

  صدای از گلویم  گر شود بیرون  از درد است

  ولی  بی دردی ام  را  نسخه ای منظور میسازد

  نمـیداند  کسی  از سوحــتن  های  دلم  امــروز

  اگر چه دود آن هر زنده  جان را  کور میسازد

  تفنگ و دست های نحس شیطان در حریم من

  تن ام را  با فشنگ اش خانه ای زنبور میسازد

  خدایا این کدامین  حکمت است در متن قرآن ات

  که هر بی عرضۀ را در  جهان مشهور میسازد

  نعمت الله ترکانی

  16 مارچ 2013

 • غزل

  دلی  هرگز  نمی بینی  به این دنیا  ما  بیغم

  یکی بسیار دارد و یکی دیگر نصیب اش کم

  کجا دیدی کسی را کز تبار خود  بود خشنود

  بگردی  گر  تمام  دور دنیا  را  درین عالم

  دمی آزاد بودن  زیب انسان  نیست در  دنیا

  خدا هم می کشد ما را به بند طاعت اش هردم

  بساط  شر شیطان  هر کجایی  پهن میگردد

  جهنم … میشـــود   گیتی   برای   بودن  آدم

  زبان  ام  گفتن  اندوه  را  باور  نکرد   آخر!

  دل دیوانه  ام  بسیار  دارد   شیون  و  ماتم

  به  فال حافظ  امشب روزگارم  را چنین دیدم

  که خواهی شد به درد غمگساران مثل یک مرهم

  چنان در گوشه گیری شهرۀ عالم شدم دیگر

  که پیش رستم دوران نمیگردد  سر من خم

  نعمت الله ترکانی

  2 مارچ 2013

پیوندها