• خشم خدا

  یک دست غیـب آمــــد و آخــر شکار کرد

  قلب مــرا به چاقـــوی خود، غار غار کرد

  یک انتحاری  بر سر راهــم حضور یافت

  با یک  سلام  گــــرم به لب،  انفجـــار کرد

  بسیار ساده هر چه دلش خواست کرد ورفت

  با دستهــــــای اخته به خون،  افتخار کرد

  شیخی به روی منبر مسجد به شآن و فرت

  تعریف  ازین  شرارت  او  بیشمــار  کرد

  ***

  باری خدا به خشم زمین را دو شق نمود

  با  این  تمام  فتنه  که  لیل و ن هار کرد

  نعمت الله ترکانی

  31 اگست 2011

پیوندها