• من نیمی از عمرم را برای تو فکر کردم… آنقدر که یکبار در غم و اندوه غروب کردم… حالا ای همدم من، اجازه بده که دوباره طلوع کنم… تا غروب دیگر باتو خواهم بود.

پیوندها