• این   چهار بیتی  ها برای دوستی که از من خواست چهار بیتی بگویم.

  لاجورد

  درون کــوه قلب پُر ز درد است

  دلی آزرده با  صد  آه سرد است

  مـــــیان  قصـر های  تازه  بنیاد

  خیل  قاچاقبـــران لاجورد  است

  کاسه لیس

  به مــلک ما هر آنکس کاسه لیس است

  وزیر  و  یا  وکــیل  و یا  رئـیس است

  مجــو  یکـــرنگی  از مُــــلا  و  طالب

  که از مادر همه دو رنگ و پـیس است

  نام و ننگ

  صف  مـــردانگـی  با  نام  و  ننگ  است

  ستـــیز از دل  به  دشمن  بیــدرنگ  است

  مــکـــن  باور که رحمــی   بر دل  اوست

  مگوی آدم  که  از هفت پشت  سنگ است

  شعر و شعار

  دلی دارم که از غم بیقـــــرار است

  به غربت روز من شبهای تار است

  ز دست  ناکــسان  نالـــم   عزیزم!

  مگو دیگر که شعر من شعـار است

  بهار برای رزگر پور

  بهاره  گل  به  گلدان  زیب  داره
  که هر جا میشود  بردش  دوباره
  گل  و  گل  بته  های  شهر ما را
  کند صد خار و خس هر دم نظاره

  نعمت الله ترکانی

  3 سرطان 1389

پیوندها