• غزل

  گفتی خــدا نوشته  به  تقــدیرم  از  ازل

  یک پیاله چای تلخ سیگاری  و یک غزل

  طعـــم خیال  یار و سخن از وصال  او

  شیرین شدن چو لذت ســرشار از عسل

  مغرور فتح  عقل دل وهوش و هم خرد

  سردار  شهر و شیفته و مرد  هر محل

  آئینه  وار  جلوه ای  راه  حقیــقت و…

  روشن نمای  ظاهر هــراصل  از بدل

  با هر فرشته  همدم  و همــراز زندگی

  با  مکــر و حیله های شیاطین درجدل

  ***

  اما  تویی  که  بر سر من داد  میزنی

  تا  بس  کنم  حدیث  و  خیالات مبتذل

  نعمت الله ترکانی

  30 اپریا 2012

پیوندها