• فلسطین!


  غزه در آتش کین میسوزد

  شیخ های عربی

  منتطر دالر سبز

  چشم در راه زنی از جرمن

  آرزوی فردا…

  که از چلتار سپیدش

  سایه ای امریکا

  گرمی آتش صحرا را

  بزداید امروز…

  نعمت الله تُرکانی

  21 نومبر 2012

  واردات ما


  در مرز های خمار و بیهوشی

  پرنده ها تلاشی میشوند

  بال کبوتران را میشمارند

  منقار عقابان را قطع میکنند

  ناخن های چلچله را رنگ سرخ میمالند

  و کرگسان را تاج میبخشند

  ***

  واردات ما روشنفکر است

  که بوی اعتراض دارد

  و مزه ای شعور

  زبان سره و ملیت پاک

  که ایمانش دالر است، کلدار و یورو

  و صد هزار سال در تاریخ

  تر و تازه مانده

  ***

  واردات ما وضیعت های تاریخ است

  گذشته های بی آینده

  دیموکراسی های سبز، سرخ و زرد

  سرود های مدرنترین

  تندیس های آزادی

  ساخت نیویارک، لندن و پاریس

  ***

  واردات ما تفنگ است

  نام و ننگ

  انتحار و انفجار

  غیرت و افتخار

  و محموله های کهنه و نابکار

  نعمت الله ترکانی

  3 دسمبر 2012

پیوندها