• غزل

  تو درین شهر شدی ذکر زبان همگی

  ساحر لفظ و کلامی به گمان همگی

  همه دانند که در حلقه ای یاران توکیست

  حافظ، سعدی و… شوریده ی دوران همگی

  هرکسی وصف تو گوید به سراپرده ی عشق

  مخلص سحر زبانت ز دل و جان همگی

  خسرو مُلک و فقیری در هر خانه شدی

  خلق گردیده ازین خوی تو حیران همگی

  حاتم طایی ازین بذل تو شرمنده شده

  که به دربار تو شد عزت مهمان همگی

  ***

  شکر افشان کنی این بار غزل نامش را

  که ترا داده به دل لطف فراوان همگی

  نعمت الله ترکانی

  8 اگست 2011

پیوندها