• همینکه شیــــخ نیت بهر هر نماز کند


  برای روز خــــوش خویشتن نیاز کند


  به غیر آنچه به عمرش شنیده در مسجد


  رد سخن به عـیان و به هــر مجاز کند


  اسیر کبر و غرور است و فتـنه اندازی


  سخــــن به کُشتن دلدادگان جواز کند


  به خــلوتی چو رسد کار دیگری دارد


  ولی به مقتـــدیان صحبت از حجاز کند


  ***
  کجاست آتش دورخ که این گنهکاران


  به آن برشته شوند مشت شان باز کند


  نشد که ایت قران به فرق شان بزند


  که دست خود بسر مادرش دراز کند


  دعا کنید عـزیزان که قدر این مــــردم


  به نرخ زردک و یا شلغم و پیاز کند


  به این عبا و قبا و عمامه و تســـبیح


  سرش به دار خــداوند کارســاز کند


  نعمت الله ترکانی
  12 حمل 1379

پیوندها